АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

  • О.П. Атамас Дніпровський державний аграрно-економічний університет
  • В.О. Єфремов Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Ключові слова: управління, інвестиції, економічна безпека підприємства, механізм, система, модель, глобалізація

Анотація

У статті розглянуто питання провадження інвестиційно-інноваційної діяльності, проаналізовано механізми управління фінансово-економічною безпекою підприємства в умовах глобалізаційних трансформацій, проведено оцінку факторів впливу на результати інвестиційно-інноваційної діяльності, розкрито сутність базування інноваційних пріоритетів економічного розвитку підприємств країни, сформовано шляхи підвищення показників фінансово-економічної безпеки суб’єктів господарювання. Проведено комплексний аналіз підходів науковців до трактування терміну «інвестиційно-інноваційна діяльність» крізь призму управління фінансово-економічною безпекою підприємства. Запропоновано використання комплексного механізму забезпечення інвестиційно-інноваційної діяльності в контексті управління фінансово-економічною безпекою підприємства з урахуванням сучасних механізмів прийняття управлінських рішень в цій сфері.

Посилання

Актуальні питання методології та практики науково-технологічної політики / [Малицький Б.А., Булкін І.О., Єгоров І.Ю. та ін.] ; за ред. Б.В. Малицького. Київ: Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Діброва НАН України, 2010. С. 201–316.

Близнюк Т.П. Вплив циклічності розвитку економіки на інноваційну діяльність підприємства. Харків: ФОП Александрова К.М., 2018. С. 352.

Гринчук І.П., Ніколайчук М.В. Сучасні економічні проблеми фінансування машинобудівних підприємств України. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2020. № 6. Т. 3. С. 75-79.

Мойсеєнко І.П. Управління фінансово-економічною безпекою підприємства: навч. посібник/ Мойсеєнко І.П., Марченко О.М. Львів, 2021. С. 380.

Гарькава В.Ф. Економічна безпека регіонів України. Економіка України, 2022. № 2. С. 37-49.

Козін О.Є. Економічна безпека автотранспортного комплексу в регіональному розрізі. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство, 2021. Вип. 5. С. 44-48. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2015_5_11 (дата звернення: 12.03.2023).

Сотниченко В.М. Економічна безпека телекомунікаційного підприємства з позицій системного підходу. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство, 2020. Вип. 15(2). С. 133-136. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2017_15(2)__31 (дата звернення: 22.04.2023).

Shatilova O., Sobolieva T. Digital Technologies Influence on Business Organization Management. Management: strategic imperatives and trends of transformation: Monograph. Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, 2020. P. 34-49. URL: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/36335/Msi_m_2.pdf?sequence=1&isAllowed=y. (дата звернення: 14.04.2023).

Malytskyi, B.A., Bulkin, I.O. and Yehorov, I.Yu. (2010), Aktualni pytannia metodolohii ta praktyky naukovo-tekhnolohichnoi polityky [Actual problems of methodology and practical activity of scientific and technological policy]. Tsentr doslidzhen naukovo-tekhnichnoho potentsialu ta istorii nauky im. H.M. Dibrova, Kyiv, 201 p.

Blyzniuk, T.P. (2018), Vplyv tsyklichnosti rozvytku ekonomiky na innovatsiinu diialnist pidpryiemstva [The impact of cyclical economic development on innovation activity of enterprise], FOP Aleksandrova K.M., Kharkiv, 352 p.

Hrynchuk, I.P. and Nikolaichuk, M.V. (2020), Suchasni ekonomichni problemy finansuvannia mashynobudivnykh pidpryiemstv Ukrainy [Current economic problems of financing of industrial enterprises in Ukraine]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky, no.6, vol. 3, pp. 75-79.

Moiseenko, I.P. and Marchenko, A.M. (2021) Upravlіnnya fіnansovo-ekonomіchnoyu bezpekoyu pіdpriєmstva [Financial and economic security company], Lviv, Ukraine, p. 308.

Harkava V.F. (2022). Ekonomichna bezpeka rehioniv Ukrainy [Economic security of the regions of Ukraine]. Economy of Ukraine, no. 2, pp. 37-49. [in Ukrainian].

Kozin O.E. (2021). Ekonomichna bezpeka avtotransportnoho kompleksu v rehionalnomu rozrizi [Economic security of the motor vehicle complex in the regional section]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia : Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, vol. 5, pp. 44-48. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2015_5_11 [in Ukrainian].

Sotnychenko V.M. (2020). Ekonomichna bezpeka telekomunikatsiinoho pidpryiemstva z pozytsii systemnoho pidkhodu [Economic security of a telecommunications enterprise from the standpoint of a systemic approach]. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство, vol. 15(2), pp. 133-136. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2017_15(2)__31 [in Ukrainian].

Shatilova O., Sobolieva T. (2020) Digital Technologies Influence on Business Organization Management. Management: strategic imperatives and trends of transformation: Monograph. Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, pp. 34-49. Available at: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/36335/Msi_m_2.pdf?sequence=1&isAllowed=y. (дата звернення: 14.04.2023).

Переглядів статті: 67
Завантажень PDF: 42
Опубліковано
2023-03-29
Як цитувати
Атамас, О., & Єфремов, В. (2023). АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА. Цифрова економіка та економічна безпека, (5 (05), 52-56. https://doi.org/10.32782/dees.5-8