СТРАХОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ

  • А.С. Марина Національний авіаційний університет https://orcid.org/0000-0001-5634-9402
  • М.В. Пеценко Національний авіаційний університет
Ключові слова: страховий ринок, страхування, воєнний стан, форс-мажор, страхування воєнних ризиків

Анотація

Дослідження функціонування страхового ринку країни обумовлено його роллю в забезпеченні стабільного функціонування суб’єктів господарювання через надання страхового захисту. Значну роль відіграє страхування й в процесі захисту майнових та особистих інтересів громадян країни. Крім того, страховий ринок є другим за величиною сегментом фінансового ринку країни, який безумовно впливає на стійкість економічної системи, що особливо актуально у умовах активних бойових дій. В роботі досліджено функціонування страхового ринку України з початку запровадження воєнного стану, виявлено основні тенденції та проблеми розвитку, окреслено першочергові завдання для розв’язання. Страхові компанії, ґрунтуючись на наявному досвіді трансформування й адаптації діяльності під час коронокризи, вкотре продемонстрували спроможність до відновлення повноцінного функціонування ринку внаслідок дії форс-мажорних обставин й вже пропонують оновлені страхові продукти з додатковим покриттям щодо врахування впливу війни. В країні запроваджено активний діалог між державою, страховими компаніями та міжнародними організаціями щодо розробки комплексної програми страхування воєнних ризиків, яка дозволить страховикам реалізовувати страховий захист в повному обсязі та сприятиме залученню коштів для розбудови країни.

Посилання

Братюк В. П. Сучасні реалії в Україні та страховий ринок. Збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції. Управління соціально-економічними трансформаціями господарських процесів: реалії і виклик. Мукачево: МДУ, 2022. С. 19-21.

Дума В. В. Страхова діяльність в умовах російської агресії: правові підстави й практичні перспективи. Scientific works of National Aviation University. Series: Law Journal" Air and Space Law". 2022, № 2(63). С. 160-166.

Пишний П. Страховка від дронів та ракетних атак. Як інвестори зможуть захистити свій капітал в Україні від воєнних ризиків. Головні новини України та світу за день. URL: https://delo.ua/finance/yak-investori-zmozut-zaxistiti-svoyivkladennya-v-ukrayini-vid-viiskovix-rizikiv-413250/ (дата звернення: 13.04.2023)

Руда О. Л. Розвиток страхового ринку в Україні. Ефективна економіка. 2020. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7634 (дата звернення: 11.04.2023).

Татаріна Т. В. Функціонування вітчизняного ринку перестрахування в умовах воєнного стану. Наукові перспективи, 2022, 12 (30). URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/np/article/view/3259/3274 (дата звернення: 15.04.2023)

Про введення воєнного стану в Україні. Указ Президента України від 24 лютого 2022 року N 2102-IX із змінами та доповненнями. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/U064_22?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress01&_ga=2.31234495.1634821309.1681121436-565598937.1644944548 (дата звернення: 11.04.2023)

Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 12.05.2015 № 389-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/389-19 (дата звернення: 11.04.2023)

Офіційний сайт НБУ. URL: https://bank.gov.ua/ (дата звернення: 12.04.2023)

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про фінансові механізми стимулювання експортної діяльності» щодо страхування інвестицій в Україні від воєнних ризиків. № 9015 від 14.02.2023. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/41349 (дата звернення: 12.04.2023)

Валовий внутрішній продукт (ВВП) в Україні 2023. ТОВ "МiнфiнМедiа". URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/ (дата звернення: 14.04.2023)

Insurance indicators: Penetration - OECD Statistics. URL: https://stats.oecd.org/Index.aspx?QueryId=25444 (дата звернення: 14.04.2023)

Страхова компанія ВУСО : офіційний вебсайт. URL: https://vuso.ua/ (дата звернення: 15.04.2023)

Страхова компанія АRX: офіційний вебсайт. URL: https://arx.com.ua/ (дата звернення: 15.04.2023)

Страхова компанія ІНГО: офіційний вебсайт. URL: https://ingo.ua/ (дата звернення: 15.04.2023)

Страхова компанія ТАС: офіційний вебсайт. URL: https://taslife.com.ua/ (дата звернення: 15.04.2023)

У Національному банку пропонують розділити на два етапи страхування воєнно-політичних ризиків. Укрінформ. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3694533-u-nacbanku-proponuut-rozdiliti-na-dva-etapi-strahuvanna-voennopoliticnih-rizikiv.html (дата звернення: 17.04.2023)

Bratyuk V.P. (2022) Suchasni realii v Ukraini ta strakhovyi rynok [Modern realities in Ukraine and the insurance market]. Proceedings of the Upravlinnia sotsialno-ekonomichnymy transformatsiiamy hospodarskykh protsesiv: realii i vyklyk. Mukachevo: MDU, pp. 19-21.

Duma V.V. (2022) Strakhova diialnist v umovakh rosiiskoi ahresii: pravovi pidstavy y praktychni perspektyvy [Insurance activity in the conditions of Russian aggression: legal grounds and practical prospects]. Scientific works of National Aviation University. Series: Law Journal "Air and Space Law", no. 2(63), pp. 160-166.

Pyshnyi P. Strakhovka vid droniv ta raketnykh atak. Yak investory zmozhut zakhystyty svii kapital v Ukraini vid voiennykh ryzykiv [Insurance against drones and missile attacks. How investors can protect their capital in Ukraine from military risks]. Holovni novyny Ukrainy ta svitu za den. Available at: https://delo.ua/finance/yak-investori-zmozut-zaxistiti-svoyivkladennya-v-ukrayini-vid-viiskovix-rizikiv-413250/ (accessed: 13.04.2023).

Ruda O.L. (2022) Rozvytok strakhovoho rynku v Ukraini [Development of the insurance market in Ukraine]. Efektyvna ekonomika, no. 2. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7634 (accessed: 11.04.2023).

Tatarina T.V. (2022) Funktsionuvannia vitchyznianoho rynku perestrakhuvannia v umovakh voiennoho stanu [Functioning of the domestic reinsurance market under martial law]. Naukovi perspektyvy, no. 12 (30). Available at: http://perspectives.pp.ua/index.php/np/article/view/3259/3274 (accessed: 15.04.2023).

Pro vvedennia voiennoho stanu v Ukraini. Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 24 liutoho 2022 roku N 2102-IX iz zminamy ta dopovnenniamy [On the introduction of martial law in Ukraine. Decree of the President of Ukraine of 24 February 2022 No. 2102-IX as amended]. Available at: https://ips.ligazakon.net/document/view/U064_22?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress01&_ga=2.31234495.1634821309.1681121436-565598937.1644944548 (accessed: 11.04.2023)

Pro pravovyi rezhym voiennoho stanu: Zakon Ukrainy vid 12.05.2015 № 389-VIII [On the legal regime of martial law: Law of Ukraine of 12.05.2015 No. 389-VIII]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/389-19 (accessed: 11.04.2023).

Ofitsiinyi sait NBU [Official website of the NBU]. Available at: https://bank.gov.ua/ (accessed 12.04.2023).

Proekt Zakonu pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy «Pro finansovi mekhanizmy stymuliuvannia eksportnoi diialnosti» shchodo strakhuvannia investytsii v Ukraini vid voiennykh ryzykiv. № 9015 vid 14.02.2023 [Draft Law on Amendments to the Law of Ukraine "On Financial Mechanisms for Stimulating Export Activity" on Insurance of Investments in Ukraine against Military Risks. No. 9015 of 14.02.2023]. Available at: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/41349 (accessed: 12.04.2023).

Valovyi vnutrishnii produkt (VVP) v Ukraini 2023 [Gross Domestic Product (GDP) in Ukraine 2023]. TOV "MinfinMedia". Available at: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/ (accessed: 14.04.2023).

Insurance indicators: Penetration - OECD Statistics [Insurance indicators: Penetration - OECD Statistics]. Available at: https://stats.oecd.org/Index.aspx?QueryId=25444 (accessed: 14.04.2023).

Strakhova kompaniia VUSO: ofitsiinyi vebsait [VUSO Insurance Company: official website]. Available at: https://vuso.ua/ (accessed 15.04.2023).

Strakhova kompaniia ARX: ofitsiinyi vebsait [ARX Insurance Company: official website]. Available at: https://arx.com.ua/ (accessed 15.04.2023).

Strakhova kompaniia INHO: ofitsiinyi vebsait [INGO Insurance Company: official website]. Available at: https://ingo.ua/ (accessed 15.04.2023).

Strakhova kompaniia TAS: ofitsiinyi vebsait [TAS Insurance Company: official website]. Available at: https://taslife.com.ua/ (accessed: 15.04.2023).

U Natsionalnomu banku proponuiut rozdilyty na dva etapy strakhuvannia voienno-politychnykh ryzykiv [The National Bank proposes to divide the insurance of military and political risks into two stages]. Ukrinform. Available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3694533-u-nacbanku-proponuut-rozdiliti-na-dva-etapi-strahuvanna-voennopoliticnih-rizikiv.html (accessed: 17.04.2023).

Переглядів статті: 1939
Завантажень PDF: 1355
Опубліковано
2023-03-29
Як цитувати
Марина, А., & Пеценко, М. (2023). СТРАХОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ. Цифрова економіка та економічна безпека, (5 (05), 44-51. https://doi.org/10.32782/dees.5-7