АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ ЗА 2022 Р. У ПОРІВНЯННІ ДО МИНУЛИХ ПЕРІОДІВ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВІДНОВЛЕННЯ

  • А.О. Максимук Львівський національний університет імені Івана Франка
  • С.Я. Мрочко Львівський національний університет імені Івана Франка
Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, експорт, імпорт, товарна структура, торгівельний баланс, платоспроможність, конкурентоспроможність

Анотація

Проаналізовано структуру та динаміку змін експортно-імпортної діяльності України за 2013 р. - довоєнний період, 2021 р. – період тихої війни та 2022 р. - період повномасштабного вторгнення. Виявлено основні причини падіння показників експорту і імпорту у 2022 р. у розрізі структури товарів, валову частку цих причин сформовано військовими чинниками: географічним обмеженням, відсутністю виробничих потужностей, падінням платоспроможності та залежністю у зовнішньоекономічному секторі від агресора Російської Федерації. Всі ці причини проаналізовані на базі фактичних даних із аналізом торговельного балансу та за допомогою коефіцієнту покриття імпорту експортом. Детально досліджено структуру товарного експорту та імпорту у розрізі галузей. Розроблено пропозиції щодо відновлення та стабілізації зовнішньоекономічної ситуації України у воєнний період.

Посилання

Геєць В. М. Економіка України: ключові проблеми і перспективи. Київ, 2016. 7–22 с.

Геєць В. М., Шинкарук Л. В. Інтеграційні можливості України: перспективи та наслідки : наукова доповідь. Київ., 2014. 92 с.

Глобальна економіка: підручник / за ред. Д. Г. Лук’яненко, А. М. Поручник. Київ: КНЕУ, 2015. 588 с.

Національний інститут стратегічних досліджень: Щодо тенденцій розвитку економіки України у 2014-2015 рр. Аналітична записка. URL: http://www.niss.gov.ua/articles/1635.І

Послання Президента України до Верховної Ради України: Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2015 році. Аналітична доповідь. Київ :НІСД, 2015. 684 с. URL: http://www.niss.gov.ua

Державна служби статистики Україні URL: http://www.ukrstat.gov.ua

Міністерства економіки України URL: https://www.me.gov.ua

Heiets V.M. (2016) Ekonomika Ukrainy: kliuchovi problemy i perspektyvy [Economy of Ukraine: key problems and prospects]. Kyiv, pp. 7–22.

Geets V.M., Shynkaruk L.V. (2014) Intehratsiini mozhlyvosti Ukrainy: perspektyvy ta naslidky : naukova dopovid [Integration opportunities of Ukraine: prospects and consequences: scientific report]. Kyiv, 92 p.

Lukyanenko G., Poruchnyk A.M. (2015) Hlobalna ekonomika: pidruchnyk [Global economy: a textbook]. Kyiv: KNEU, 2015. 588 p.

Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen: Shchodo tendentsii rozvytku ekonomiky Ukrainy u 2014-2015 rr. [National Institute of Strategic Studies: Regarding trends in the development of the economy of Ukraine in 2014-2015]. Analitychna zapyska. Available at: http://www.niss.gov.ua/articles/1635.I

Poslannia Prezydenta Ukrainy do Verkhovnoi Rady Ukrainy: Pro vnutrishnie ta zovnishnie stanovyshche Ukrainy v 2015 rotsi. [Message of the President of Ukraine to the Verkhovna Rada of Ukraine: About the internal and external situation of Ukraine in 2015]. Analitychna dopovid. Kyiv :NISD, 684 p. Available at: http://www.niss.gov.ua

Derzhavna sluzhby statystyky Ukraini [State Statistics Service of Ukraine]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua

Ministerstva ekonomiky Ukrainy [Ministry of Economy of Ukraine]. Available at: https://www.me.gov.ua

Переглядів статті: 55
Завантажень PDF: 43
Опубліковано
2023-03-29
Як цитувати
Максимук, А., & Мрочко, С. (2023). АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ ЗА 2022 Р. У ПОРІВНЯННІ ДО МИНУЛИХ ПЕРІОДІВ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВІДНОВЛЕННЯ. Цифрова економіка та економічна безпека, (5 (05), 37-43. https://doi.org/10.32782/dees.5-6