ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Ключові слова: бюджетні установи, фінансовий механізм, бюджетний механізм, програмно-цільовий метод, кошторис, видатки, цифрові технології

Анотація

У статті досліджено теоретичні аспекти функціонування фінансового механізму бюджетних установ у сучасних умовах. Відзначається, що управління бюджетними витратами потребує постійного вдосконалення методів та інструментів фінансового механізму з метою досягнення поставлених цілей за оптимального обсягу витрачених ресурсів. Розкрито сутність фінансового механізму та його складових (підсистеми фінансового забезпечення та фінансового регулювання). Обґрунтовано, що фінансовий механізм бюджетних установ є частиною бюджетного механізму. Відзначається, що важливою складовою бюджетного механізму України є прогноз, на результатах якого ґрунтується бюджетне планування, а найбільш прогресивним методом бюджетного планування є програмно-цільовий метод. Розкрито загальні положення і особливості складання кошторису бюджетної установи з використанням нормативно-аналітичного методу. Визначено необхідність застосування інформаційних системи фінансового менеджменту як інструмента фінансового механізму з метою розширення можливостей планування, обліку, аналізу та фінансового контролю.

Посилання

Пігуль Н. Г., Люта О. В. Особливості реалізації фінансового механізму бюджетних установ. Вісник Академії митної служби України. Серія : Економіка. 2010. № 2. С. 94 – 97.

Фінанси бюджетних установ : навчальний посібник / Н. А. Дехтяр, О. В. Дейнека, О. В. Люта, Н. Г. Пігуль ; за заг. ред. Н. А. Дехтяр. Суми : Сумський державний університет, 2020. 229 с.

Пігош В. А. Проблемні аспекти формування планових кошторисних показників бюджетних установ. Економічний аналіз. 2014. Том 18. № 2. С. 201-209.

Середа О. О. Фінансування бюджетних установ: проблеми і перспективи. Економіка та суспільство. 2021. Вип. 34. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-53

Воробйов Ю. М., Когут І. А. Формування фінансової стійкості місцевих бюджетів в умовах підвищення самостійності регіонів : монографія. Мелітополь : ММД, 2012. 249 с.

Глущенко Ю. А. Бюджетний механізм в управлінні соціально-економічним розвитком територій. Ефективність державного управління. 2014. Вип. 41. С.211-219.

Савчук С. В., Дем’янюк А. В., Лободіна З. М. Програмно-цільовий метод бюджетування : навчальний посібник. Тернопіль : ТНЕУ, 2017. 180 с.

Думікян А. К. Механізм фінансування бюджетних установ у країнах із розвинутою та трансформаційною економікою. Бізнес-інформ. 2017. № 8. С. 75 – 81.

Басюк О. П. Цифрові технології в оптимізації бюджетного процесу: кращий світовий досвід та висновки для України. Актуальні проблеми державного управління. 2022. No 1 (60). С. 116–131. DOI: https://doi.org/10.26565/1684-8489-2022-1-08.

Pihul', N.H. and Liuta, O.V. (2010) Osoblyvosti realizatsii finansovoho mekhanizmu biudzhetnykh ustanov [Peculiarities of implementation of the financial mechanism of budget institutions]. Visnyk Akademii mytnoi sluzhby Ukrainy. Seriia : Ekonomika, vol. 2, pp. 94 – 97.

Dekhtiar, N.A. Dejneka, O.V. Liuta, O.V. and Pihul' N.H. (2020), Finansy biudzhetnykh ustanov [Finances of budgetary institutions], Sumskyj derzhavnyj universytet, Sumy, Ukraine.

Pihosh, V.A. (2014) Problemni aspekty formuvannia planovykh koshtorysnykh pokaznykiv biudzhetnykh ustanov [Problematic aspects of the formation of planned budget indicators of budgetary institutions]. Ekonomichnyj analiz, vol. 18, no. 2, pp. 201-209.

Sereda, O.O. (2021), Finansuvannia biudzhetnykh ustanov: problemy i perspektyvy [Financing of budgetary institutions: problems and prospects]. Ekonomika ta suspil'stvo, [Online], vol. 34. Available at: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-53

Vorobjov, Yu.M. and Kohut, I.A. (2012), Formuvannia finansovoi stijkosti mistsevykh biudzhetiv v umovakh pidvyschennia samostijnosti rehioniv [Formation of financial stability of local budgets in the conditions of increased independence of regions], MMD, Melitopol', Ukraine.

Hluschenko, Yu.A. (2014) Biudzhetnyi mekhanizm v upravlinni sotsialno-ekonomichnym rozvytkom terytorii [Budgetary mechanism in the management of socio-economic development of territories]. Efektyvnist' derzhavnoho upravlinnia, vol. 41, pp. 211-219.

Savchuk, S.V., Dem'ianiuk, A.V. and Lobodina, Z.M. (2017), Prohramno-tsil'ovyj metod biudzhetuvannia [Program-target method of budgeting]. TNEU, Ternopil', Ukraine.

Dumikian, A.K. (2017) Mekhanizm finansuvannia biudzhetnykh ustanov u krainakh iz rozvynutoiu ta transformatsiinoiu ekonomikoiu [The financing mechanism of budgetary institutions in countries with developed and transformational economies]. Biznes-Inform, vol. 8, pp. 75 – 81.

Basiuk, O.P. (2022) Tsyfrovi tekhnolohii v optymizatsii biudzhetnoho protsesu: krashchyi svitovyi dosvid ta vysnovky dlia Ukrainy [Digital technologies in the optimization of the budget process: the best world experience and conclusions for Ukraine]. Aktual'ni problemy derzhavnoho upravlinnia, [Online], vol. 1 (60), available at: DOI: https://doi.org/10.26565/1684-8489-2022-1-08.

Переглядів статті: 180
Завантажень PDF: 84
Опубліковано
2023-03-29
Як цитувати
Крамаренко, К. (2023). ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Цифрова економіка та економічна безпека, (5 (05), 33-36. https://doi.org/10.32782/dees.5-5