ПОКАЗНИКИ ОПТИМАЛЬНОСТІ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ АГРОПРОДОВОЛЬЧИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: структура капіталу, власний капітал, позиковий капітал, леверидж, фінансова стійкість, рентабельність

Анотація

Вагомим чинником конкурентоспроможності сучасного підприємства є оптимальна структура капіталу у відповідності до цілей підприємства та кон’юнктури фінансового ринку. Це зумовлює необхідність пошуку такого співвідношення власного та позикового капіталу, за якого рентабельність компанії буде найвищою. Актуальною науковою задачею є вибір показників для оцінки вартості та оптимальності структури капіталу підприємства в умовах невизначеності. У статті розглянуто показники, які відображають ефективність використання капіталу та розраховано їх значення на прикладі двох найбільших вертикально інтегрованих підприємств України – MHP S.A. та Kernel. Визначено та проаналізовано фактори впливу на формування відсоткових ставок для залученого капіталу. Для оцінки можливості поточної структури підприємств генерувати додатковий прибуток за рахунок залучення позикових коштів розраховано ефект фінансового левериджу.

Посилання

Державна служба статистики України. URL: https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/03/Arch_nr.htm

Бланк І. А. Фінансовий менеджмент. Київ : Ніка, 2004. 656 с.

Фінансовий менеджмент / М. І. Крупка та ін. Львів : ЛНУ імені Ів. Франка, 2019. 440 с.

Брігхем Є. В. Основи фінансового менеджменту / пер. з англ. В. Біленького та ін. Київ : Молодь, 1997. 998 с

Терещенко О. Антикризове фінансове управління на підприємстві : монографія . Київ : КНЕУ, 2004. 268 с.

Викиданець І. Концептуальний підхід до розробки фінансової стратегії формування капіталу підприємства. Науковий вісник НГУ. 2013. № 2. С. 110–115.

Поддєрьогін А. М. Фінансовий менеджмент. Київ : КНЕУ, 2005. 536 с.

Капітула С., Корміч Н., Компанієць К. Оптимізація структури капіталу як спосіб управління його рентабельністю. Економічний вісник НГУ. 2012. № 2. С. 93–96.

Фінансова звітність Kernel. URL: https://www.kernel.ua/investor-relations/financial-reports/ (дата звернення: 10.04.2023).

Фінансова звітність MHP. URL: https://mhp.com.ua/en/mhp-se/financial-reports (дата звернення: 11.04.2023).

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine]. Available at: https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/.htm

Blank I.A. (2004) Finansovyi menedzhment [Financial management]. Kyiv : Nika, 656 p.

Krupka M.I. (2019) Finansovyi menedzhment [Financial management]. Lviv : LNU im. Iv. Franka, 440 p.

Brihkhem Ye.V. (1997) Osnovy finansovoho menedzhmentu [Basics of financial management]. Kyiv : Molod, 998 p.

Tereshchenko O. (2004) Antykryzove finansove upravlinnia na pidpryiemstvi: monohrafiia [Anti-crisis financial management at the enterprise]. Kyiv : KNEU, 268 p.

Vykydanets I. (2013) Kontseptualnyi pidkhid do rozrobky finansovoi stratehii formuvannia kapitalu pidpryiemstva [A conceptual approach to the development of a financial strategy for the formation of enterprise capital]. Naukovyi visnyk NHU, no. 2, pp. 110–115.

Poddierohin A.M. (2005) Finansovyi menedzhment [Financial management]. Kyiv: KNEU, 536 p.

Kapitula S., Kormich N., Kompaniiets K. (2012) Optymizatsiia struktury kapitalu yak sposib upravlinnia yoho rentabelnistiu [Optimizing the capital structure as a way of managing its profitability]. Ekonomichnyi visnyk NHU, no. 2, pp. 93–96.

Finansova zvitnist Kernel [Financial reporting of Kernel]. Available at: https://www.kernel.ua/investor-relations/financial-reports/ (accessed 10 April 2023)

Finansova zvitnist MHP [Financial reporting of MHP]. Available at: https://mhp.com.ua/en/mhp-se/financial-reports (accessed 10 April 2023)

Переглядів статті: 58
Завантажень PDF: 48
Опубліковано
2023-03-29
Як цитувати
Федорова, Т. (2023). ПОКАЗНИКИ ОПТИМАЛЬНОСТІ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ АГРОПРОДОВОЛЬЧИХ ПІДПРИЄМСТВ. Цифрова економіка та економічна безпека, (5 (05), 26-32. https://doi.org/10.32782/dees.5-4