ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ

  • Н.В. Стежко Державний податковий університет
  • О.І Шевчук Державний податковий університет https://orcid.org/0000-0003-3649-5896
Ключові слова: електронна комерція, електронний бізнес, діджиталізація, маркетплейс, рітейл, онлайн-платформа

Анотація

У даній статті досліджено тенденції розвитку світової електронної комерції в умовах діджиталізації бізнесу. Проаналізовано підходи до сутності поняття «електронна комерція». Визначено основні виклики, з якими стикаються сучасні онлайн-магазини та інші учасники ринку електронної комерції, такі як збільшення конкуренції, швидкий розвиток технологій та зміна попиту споживачів. Узагальнено основні тренди та тенденції сучасного діджиталізованого ринку. Побудовано та охарактеризовано світову динаміку е-комерції за останні п’ять років. Наведено рейтинг країн з найвищим відсотком роздрібних електронних продажів та виявлено, що провідне місце у даній сфері належить Китаю. Досліджено прогнозування загального світового доходу від електронної комерції у 2023 році за регіонами. Проаналізовано світові маркетплейси та наведено структуру світового ринку електронної комерції за основними гравцями у 2022 році.

Посилання

Засенко О. Ю. Передумови та перспективи інтеграції України у світовий ринок електронної комерції. Причорноморські економічні студії. 2017. № 20. С. 5-9. URL: http://bses.in.ua/journals/2017/20_2017/3.pdf (дата звернення: 30.03.2023).

Маліцька Г. Г., Мельник О. І. Особливості електронної комерції та стан її розвитку в сучасних економічних умовах України. Ефективна економіка. 2018. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6731 (дата звернення: 30.03.2023). DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2018.12.74

Нескороджена Л. Л. До питання визначення понять "електронний бізнес", "електронна комерція", "електронна торгівля". Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2017. № 5. С. 17-21. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2017_5_5 (дата звернення: 28.03.2023).

Про електронну комерцію: Закон України від 19.11.2022 р. № 675-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 45. Ст. 410. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/675-19#Text (дата звернення: 29.03.2023).

Шкригун Ю. О. «Електронний бізнес», «електронна комерція» та «електронна торгівля»: відмінності й особливості. Управління економікою: теорія і практика. 2020. № 12. С. 312-325. URL: http://www.chumachenko-readings.org/download/2020/20-Shkrygun.pdf (дата звернення: 29.03.2023).

Activate Tech & Media Outlook 2023. Activate consulting. URL: https://activate.com/outlook/2023/ (date of access: 04.04.2023).

Digital 2022: another year of bumper growth. We Are Social UK. URL: https://wearesocial.com/uk/blog/2022/01/digital-2022-another-year-of-bumper-growth-2/ (date of access: 01.04.2023).

E-commerce worldwide. Statista. URL: https://www.statista.com/topics/871/online-shopping/#topicOverview (date of access: 02.04.2023)

Muñoz A. Countries with the Most Opportunities for Online Sales. Sales Layer Blog. URL: https://blog.saleslayer.com/countries-with-most-opportunities-for-online-sales#asia (date of access: 05.04.2023).

United Nations Commission on International Trade Law. URL: https://uncitral.un.org/en (date of access: 01.04.2023).

World Trade Organization - Global trade. World Trade Organization. URL: https://www.wto.org/ (date of access: 03.04.2023).

Zasenko O. Yu. (2017) Peredumovy ta perspektyvy intehratsii Ukrainy u svitovyi rynok elektronnoi komertsii [Prerequisites and perspectives of Ukraine integration into the world market of electronic commerce]. Prychornomorski ekonomichni studii, no. 20, pp. 5-9. Available at: http://bses.in.ua/journals/2017/20_2017/3.pdf (accessed: 30.03.2023).

Malitska H. H., Melnyk O. I. (2018) Osoblyvosti elektronnoi komertsii ta stan yii rozvytku v suchasnykh ekonomichnykh umovakh Ukrainy [Features of the electronic commerce and the state of its development in the current economic conditions of Ukraine]. Efektyvna ekonomika, no. 12 Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6731 (accessed: 30.03.2023). DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2018.12.74

Neskorodzhena L. L. (2017) Do pytannia vyznachennia poniat "elektronnyi biznes", "elektronna komertsiia", "elektronna torhivlia" [To the definition of the concepts of «electronic business», «electronic commerce» and «electronic trade»]. Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy, no. 5, pp. 17-21 Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2017_5_5 (accessed: 28.03.2023).

Pro elektronnu komertsiiu: Zakon Ukrainy vid 19.11.2022. № 675-VIII [About electronic commerce: Law of Ukraine]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2015. № 45, p. 410. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/675-19#Text (accessed: 29.03.2023).

Shkryhun Yu.O. (2020) «Elektronnyi biznes», «elektronna komertsiia» ta «elektronna torhivlia»: vidminnosti y osoblyvosti ["E-business", "e-commerce" and "e-commerce": differences and features]. Upravlinnia ekonomikoiu: teoriia i praktyka, no. 12, pp. 312-325 Available at: http://www.chumachenko-readings.org/download/2020/20-Shkrygun.pdf (accessed: 29.03.2023).

Activate Tech & Media Outlook 2023. Activate consulting. Available at: https://activate.com/outlook/2023/ (accessed: 04.04.2023).

Digital 2022: another year of bumper growth. We Are Social UK. Available at: https://wearesocial.com/uk/blog/2022/01/digital-2022-another-year-of-bumper-growth-2/ (accessed: 01.04.2023).

E-commerce worldwide. Statista. Available at: https://www.statista.com/topics/871/online-shopping/#topicOverview (accessed: 02.04.2023)

Muñoz A. Countries with the Most Opportunities for Online Sales. Sales Layer Blog. URL: https://blog.saleslayer.com/countries-with-most-opportunities-for-online-sales#asia (date of access: 05.04.2023).

United Nations Commission on International Trade Law. URL: https://uncitral.un.org/en (date of access: 01.04.2023).

World Trade Organization - Global trade. World Trade Organization. URL: https://www.wto.org/ (date of access: 03.04.2023).

Переглядів статті: 151
Завантажень PDF: 91
Опубліковано
2023-03-29
Як цитувати
Стежко, Н., & Шевчук, О. (2023). ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ. Цифрова економіка та економічна безпека, (5 (05), 20-25. https://doi.org/10.32782/dees.5-3