ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ СУБ’ЄКТІВ БІЗНЕСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

  • Т.В. Небога Державна установа «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України» https://orcid.org/0000-0002-5025-7299
  • О.Б. Лабунська Державна установа «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України» https://orcid.org/0000-0002-2579-3145
Ключові слова: діджиталізація, цифровізація бізнес-процесів, мережа Інтернет, інформаційно-комунікаційні технології, мережева готовність

Анотація

У статті розглянуто процес діджиталізації суб’єктів бізнесу в Україні на основі використання інформаційно-комунікаційних технологій, проаналізовано стан охоплення їх діяльності мережею Інтернет за видами економічної діяльності. Показано, що діджиталізація суб’єктів бізнесу національної економіки можлива на основі ефективної інноваційної інфраструктури, а управління бізнесом в умовах діджиталізації потребує формування цифрової екосистеми, необхідною складовою якої є наявність швидкісної мережі Інтернет. Зроблено висновок про те, що найбільш діджиталізованими в Україні є сфери інформаційно-комунікаційних технологій; наукових досліджень та розробок; професійної, наукової та технічної діяльність, а перешкодою для процесу діджиталізації суб’єктів бізнесу в Україні є низький рівень розвитку науковою концентрації, цифрових технологій, технологічної бази та ІТ-інтеграції.

Посилання

Network Readiness Index 2021. Benchmarking the Future of the Network Economy. Portulans institute. URL: https://networkreadinessindex.org/ (дата звернення: 14.02.2023).

Устенко М.О., Руських А.О. Діджиталізація: основа конкурентоспроможності підприємства в реаліях цифровои економіки. Вісник економіки траспорту і промисловості. 2019. Випуск №68. С. 181-192.

Гудзь О., Федюнін С., Щербина В. Діджиталізація, як конкурентна перевага підприємств. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2019. № 3 (29). С. 18-24. URL: http://journals.dut.edu.ua/index.php/emb/article/view/2215. (дата звернення: 16.02.2023).

Osmundsen K., Iden J., Bygstad B. Digital transformation: drivers, success factors and implications. The 12th Mediterranean Conference on Information Systems (MCIS), Corfu. Greece. 2018.

Bloom E. 7 key factors of successful digital transformation in the enterprise. 2018. URL: https://www.cio.com/article/3249245/7-key-factors-of-successful-digital-transformation-in-the-enterprise.html (дата звернення: 21.03.2023).

Дубина М., Козлянченко О. Концептуальні аспекти дослідження сутності діджиталізації та її ролі в розвитку сучасного суспільства. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2019. Вип. № 3 (19). С. 21-32.

Лігоненко Л., Хріпко А. Доманський А. Зміст та механізм формування стратегії діджиталізації в бізнес-організаціях. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: Економічні науки. 2018. Вип. № 22 (62), т. 2. С. 21-24.

Чмерук Г. Особливості формування бізнес-моделі підприємства. Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». 2016. Вип. 12. С. 170-178.

Проєкт «Стратегії розвитку екосистеми інновацій в Україні» / М-во цифрової трансформації України. URL: https://drive.google.com/file/d/1VntYoW7165PPyhqjfA8RGXJ-q9WjlMaC/view?usp=share_link (дата звернення: 26.03.2023).

Семилітко Д. Діджиталізація в дії: як цифрова трансформація бізнесу впливає на успіх компанії. Аудитор України. 2019. №5. С. 76–79.

Небога, Т. Стратегічне управління інноваційним розвитком інфокомунікаційної сфери як фактор модернізації інноваційної інфраструктури національної економіки. Інноваційна економіка, 2020, № 3-4, С. 31-37. DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.3-4.4

Network Readiness Index 2021. Benchmarking the Future of the Network Economy. Portulans institute. URL: https://networkreadinessindex.org/ (дата звернення: 14.02.2023).

World Digital Competitiveness Ranking 2022. URL: https://www.imd.org/centers/wcc/world-competitiveness-center/rankings/world-digital-competitiveness-ranking/ (дата звернення: 28.02.2023).

UNESCO (SC-2021/WS/7) UNESCO Science Report: the race against time for smarter development; executive summary. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377250 (дата звернення: 03.03.2023).

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах: використання мережі інтернет, послуг хмарних обчислень, робототехніки. Державна служба статистики. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 21.02.2023 р.)

Portulans institute (2021). Network Readiness Index 2021. Benchmarking the Future of the Network Economy. Available at: https://networkreadinessindex.org/

Ustenko, M.O., & Ruskih, A.O. (2019). Didzhitalizaciya: osnova konkurentospromozhnosti pidpriyemstva v realiyah cifrovoyi ekonomiki [Digitization: the basis of enterprise competitiveness in the realities of the digital economy]. Visnik ekonomiki transportu i promislovosti, vol. 68, pp. 181-192 [in Ukrainian].

Gudz, O., Fedyunin, S., & Sherbina, V. (2019). Didzhitalizaciya, yak konkurentna perevaga pidpriyemstv [Digitization as a competitive advantage of enterprises]. Ekonomika. Menedzhment. Biznes, vol. 3(29), pp. 18-24. Available at: http://journals.dut.edu.ua/index.php/emb/article/view/2215 [in Ukrainian].

Osmundsen, K., Iden, J., & Bygstad, B. (2018). Digital transformation: drivers, success factors and implications. The 12th Mediterranean Conference on Information Systems (MCIS), 28-30 September 2018. Corfu. Greece.

Bloom, E. (2018). 7 key factors of successful digital transformation in the enterprise. Available at: https://www.cio.com/article/3249245/7-key-factors-of-successful-digital-transformation-in-the-enterprise.html.

Dubina, M., & Kozlyanchenko, O. (2019). Konceptualni aspekti doslidzhennya sutnosti didzhitalizaciyi ta yiyi roli v rozvitku suchasnogo suspilstva [Conceptual aspects of the study of the essence of digitization and its role in the development of modern society]. Problemi i perspektivi ekonomiki ta upravlinnya, vol. 3(19), pp. 21-32 [in Ukrainian].

Ligonenko, L., Hripko, A., & Domanskij A. (2018). Zmist ta mehanizm formuvannya strategiyi didzhitalizaciyi v biznes-organizaciyah [Content and mechanism of digitalization strategy formation in business organizations]. Mizhnarodnij naukovij zhurnal «Internauka». Seriya: Ekonomichni nauki, 22(62), vol. 2, pp. 21-24 [in Ukrainian].

Chmeruk, G. (2016). Osoblivosti formuvannya biznes-modeli pidpriyemstva [Features of the formation of the business model of the enterprise]. Ekonomichni nauki. Seriya «Oblik i finansi», 12, 170-178 [in Ukrainian].

Proyekt «Strategiyi rozvitku ekosistemi innovacij v Ukrayini» (2023) [Project "Innovation Ecosystem Development Strategies in Ukraine"]. Available at: http://thedigital.gov.ua https://drive.google.com/file/d/1VntYoW7165PPyhqjfA8RGXJ-q9WjlMaC/view?usp=share_link.

Semilitko, D. (2019). Didzhitalizaciya v diyi: yak cifrova transformaciya biznesu vplivaye na uspih kompaniyi [Digitization in Action: How Digital Business Transformation Affects Company Success]. Auditor Ukrayini, vol. 5, pp. 76–79 [in Ukrainian].

Neboha, T. (2020). Strategichne upravlinnya innovacijnim rozvitkom infokomunikacijnoyi sferi yak faktor modernizaciyi innovacijnoyi infrastrukturi nacionalnoyi ekonomiki [Strategic management of the innovative development of the information and communication sphere as a factor in the modernization of the innovative infrastructure of the national economy]. Innovacijna ekonomika, vol. 3-4, pp. 31-37. DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.3-4.4 [in Ukrainian].

Portulans institute (2020). Network Readiness Index 2021. Benchmarking the Future of the Network Economy. Available at: https://networkreadinessindex.org/

World Digital Competitiveness Ranking 2022. (2022). Available at: https://www.imd.org/centers/wcc/world-competitiveness-center/rankings/world-digital-competitiveness-ranking/

UNESCO (SC-2021/WS/7). (2021). UNESCO Science Report: the race against time for smarter development; executive summary. Available at: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377250.

Derzhavna sluzhba statistiki. Vikoristannya informacijno-komunikacijnih tehnologij na pidpriyemstvah: vikoristannya merezhi internet, poslug hmarnih obchislen, robototehniki (2022) [State Statistics Service. Use of information and communication technologies at enterprises: use of the Internet, cloud computing services, robotics]. Available at: https://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].

Переглядів статті: 134
Завантажень PDF: 114
Опубліковано
2023-03-29
Як цитувати
Небога, Т., & Лабунська, О. (2023). ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ СУБ’ЄКТІВ БІЗНЕСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Цифрова економіка та економічна безпека, (5 (05), 9-19. https://doi.org/10.32782/dees.5-2